වඩාත් ජනප්‍රිය Jailbreak IPA සෘජුවම ස්ථාපනය කරන්න

Checkra1n
iPhone 5s To iPhone X
iOS 12.3 & later
iOS 13 - 13.3.1 Jailbreak
Checkra1n / Unc0ver support
Jailbreak iOS 12 - iOS 12.4.5
Checkra1n / Unc0ver support
Cydia
Sileo Install

JAILBREAK IPA'S
Unc0ver jailbreak
iOS 11 to iOS 13.5
A9 - A13
Chimera jailbreak
iOS 12 - 12.2 & 12.4
Coming Soon iOS 13 and Above
RootlessJB
iOS 11.0 - 12.1.2
Electra
iOS 11 - 11.4.1
Meridian
iOS 10.0 - 10.3.3
DoubleH3lix
iOS 10.0 - 10.3.3
g0blin
iOS 10.0 - 10.3.3
Saigon
iOS 10.2.1
ExtraRecipe
iOS 10.0 - 10.1
pangu
iOS 9.2 - 9.3.3


Silzee resping logos

Jailbreak සඳහා විකල්ප

GeoFilza
iOS 12.1.3 - 12.2
GeoSetter-NonceSetter
iOS 12.1.3 - 12.2
Filzaescaped12.X
iOS 12.0 - 12.1.2
Carrier Changer 12
iOS 12 - 12.1.2
Insidious
iOS 12 - 12.1.2
Torngat - Badges
iOS 12 - 12.1.2
LazarusJailed
iOS 12 - 12.1.2
Rollectra
iOS 11-11.3.1
FilzaEscaped Non developer
iOS 11.2-11.3.1
Noncereboot
iOS 11.3.1
Filzajailed
iOS 11 - 11.1.2
Houdini
iOS 10.0 - 11.3.1
Torngat
iOS 11.0 - 11.1.2
SILZEE DEB Installer

RootlessInstaller

උපයෝගිතා

Kodi
iTransmission
FileBrowser
iDos 2
MotionSourceiOS
BarMagnet
Battery Life
iBox
Magnetometer
MobileMiner


IPA මගින් Jailbreak කිරීමට මගපෙන්වීමක්

  1. ඔබගේ iPhone හෝ iPad උපාංගයෙන් Silzee වෙබ්පිටුවට යන්න.
  2. ඔබගේ iOS version එකට ගැලපෙන Jailbreak IPA තෝරාගෙන install ඔබන්න.
  3. (ඉතා වැදගත්) ස්ථාපනය කල පසු. Settings —> General —> Profile and device management වෙත යන්න. ඉන්පසු IPA එක තෝරා එය මත touch කර Trust the developer දෙන්න.
  4. අවසානයේ Home screen එකේ ඇති Jailbreak IPA එකට ගොස් Jailbreak ඔබන්න.


පරිත්‍යාග

Silzee මඟින් Cydia Impactor නොමැතිව අන්තර්ජාලය හරහා Jailbreak IPA ස්ථාපනය කිරීමට අවස්ථාව සලසයි. මෙම සියලු Jailbreak කිරීමේ ක්‍රම Jailbreak හැකර්වරු විසින් සොයගෙන වැඩිදියුණු කරයි. Exploits හඳුනාගැනීම හා IPA වැඩිදියුණු කිරීම ඇත්තවශයෙන්ම අභියෝගාත්මක කටයුත්තක්. Jailbreak හැකර්වරුන්ට ස්තූතිය පුදකල යුතුයි ඔවුන්ගේ වෙහෙස වෙනුවෙන් . අපි ඔබෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ ඔවුන්ගේ කාර්යය අගයනවානම් ඔවුන්ගේ වෙබ් අඩවි වෙත ගොස් යම් පරිත්‍යාගයක් සිදුකරන ලෙස. .